کارهای کودک را انجام ندهید!

  • کارهای کودک را انجام ندهید!
بعضی اوقات، همه ما به عنوان والدین زودتر از زمان لازم و حتی بدون درخواست کودک برای کمک گرفتن وارد عمل می شویم.

بعضی اوقات، همه ما به عنوان والدین زودتر از زمان لازم و حتی بدون درخواست کودک برای کمک گرفتن وارد عمل می شویم.
معمولا کودکان با مداخلات شما که با نیت کمک به کودک انجام می شود دچار احساس ناامیدی می شوند و در آینده از شما انتظار خواهند داشت که همه کارها را برایشان انجام دهید.
تا زمانی که کودک تقاضای کمک نکرده است، صبر کنید و زمانی که از شما کمک خواست او را راهنمایی کنید.
وقتی کودک موفق به انجام کاری نمی شود، شما آن را برایش انجام می دهید، با این کار باعث می شوید کودک بدون کمک شما نتواند کارهایش را انجام دهد .
کودک نیاز به رشد و پیشرفت دارد و اگر شما همیشه همه کارهای او را انجام دهید، موفق نخواهد شد.